Home
Home

POZVÁNKA 

na Shromáždění delegátů Okresního stavebního bytového družstva Olomouc se sídlem v Uničově, Dukelská 1144, 783 91 Uničov /dále jen „OSBD Olomouc“/ které se koná 

v úterý 21. 6. 2022 v 16.00 hodin 

ve Šternberku, KULTURNÍ DŮM – Konferenční sál, ul. Masarykova 307/20, Šternberk

 • P r o g r a m:
 • 1.         Zahájení a schválení programu
 • 2.         Volba komisí  - mandátová
 •                                                - návrhová
 • 3.         Zpráva mandátové komise    
 • 4.         Zpráva kontrolní komise
 • 5.         Schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku za  rok 2021          
 • 6.         Schválení investičního záměru na pozemcích parc. č. 1372, 1377,1378 a 693/2, kat. úz. Slavonín, obec Olomouc
 • 7.         Zhodnocení činnosti za uplynulé období
 • 8.         Zpráva návrhové komise
 • 9.         Závěr         

          V souladu s čl. 67, odst. 8 Stanov OSBD Olomouc není-li shromáždění delegátů schopno se usnášet, svolá svolavatel, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní shromáždění delegátů se stejným programem, a to stejným způsobem jako původní shromáždění delegátů a samostatnou pozvánkou.  Žádáme Vás proto o zvážení nutnosti Vaší účasti.

       V případě zaneprázdnění delegáta Vás žádáme, abyste vyslal svého náhradníka, který se musí prokázat dokladem o řádném zvolení k zastupování delegáta.

       Svoz účastníků SD nebude zajištěn. Cestovné bude vyplaceno po předložení jízdenky a vyplnění cestovního příkazu.

  

Bc. Ing. Jaromír Hlavinka, v. r. Ing. Radek Pallós, v. r.

místopředseda představenstva místopředseda představenstva 

 

S přílohami je možné se seznámit v sídle OSBD Uničov, Dukelská 1144 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Dohody o převodu družstevního podílu, případně Smlouvy o podnájmu bytu - viz "Ke stažení - členská evidence".  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aktualizace k převodům bytových a nebytových jednotek v roce 2020 a následujících letech

Naše družstvo realizuje převody družstevních bytů a nebytových prostor do vlastnictví  bez omezení v souladu s usnesením č. 5 Shromáždění delegátů ze dne 14.6.2005, které zní:

Pokračovat (v případě zájmu nájemců bytů - družstevníků) v přijímání a uzavírání Dohody o termínu uzavření Smlouvy o převodu družstevního bytu do vlastnictví i po 1.7.2010.

V praxi je to následovné, pokud máte splněné všechny podmínky pro převod družstevního bytu do vlastnictví, doručíte na družstvo pouze kopie občanských průkazů a smlouva Vám bude vyhotovena za úhradu nákladů spojených s tímto úkonem dle Směrnice č. 1/2019 ze dne 26.3.2019 /-viz POPLATKY/

------------------------------------------------------------------

                               Poučení o ochraně osobních údajů 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------